Będzie sesja. Zobacz szczegółowy plan obrad

fot. archiwum30 marca 2012 roku (piątek) w Gminnym Ośrodku Kultury w Boćkach odbędą się obrady X Sesji Rady Gminy. Start o godzinie 10.Plan obrad (za Biuletynem Informacji Publicznej):

 


1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad
2. Przyjęcie protokołu obrad IX Sesji Rady Gminy
3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi bielskiemu
4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do WPF na 2012 rok
5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2012 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Boćki w 2012 roku
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku udzielonego w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia (nie wyrażenia) zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku
9. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z wodociągu Koszewo, Boćki, Dołubowo, Oleksze
10. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2011
11. Ocena zasobów pomocy społecznej w gminie
12. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok
13. Informacja wójta z działalności w okresie międzysesyjnym i z realizacji uchwał rady
14. Sprawy różne
15. Interpelacje i zapytania radnych
16. Odpowiedzi wójta na wnioski i interpelacje
17. Zamknięcie obrad sesji

Projekty uchwał można obejrzeć tu: http://bip.ug.bocki.wrotapodlasia.pl/rad_gmi/uch_rad/6ffb797aae28f0d/52499f67a34f76d/P_U_2012.htm

Sesje Rady Gminy są jawne i dostępne dla wszystkich obywateli.

Komentarze   

#2 MK 2012-03-22 09:21
Cytuję gosc:
Moja propozycja do gminnych informatyków: proszę zróbcie transmisję on-line obrad rady. To nie jest skomplikowane, a myślę że to będzie fajna opcja dla tych, którzy z różnych powodów nie mogą przyjść


Dobry pomysł!
#1 gosc 2012-03-21 21:40
Moja propozycja do gminnych informatyków: proszę zróbcie transmisję on-line obrad rady. To nie jest skomplikowane, a myślę że to będzie fajna opcja dla tych, którzy z różnych powodów nie mogą przyjść

You have no rights to post comments

Top