W środę o godz. 10 zbiorą się radni gminy Boćki na kolejnej sesji. Obrady można śledzić na żywo lub w internecie.

Radni będą obradować na sali gimnastycznej boćkowskiej szkoły. Obrady będzie można śledzić również na Youtube na kanale gminy – pod tym adresem. Start w środę 24 czerwca o godzinie 10.

Program sesji:

 1. Otwarcie XI Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad,
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad,
 3. Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Gminy,
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uczczenia 100 rocznicy urodzin Karola Wojtyły – Św. Jana Pawła II,
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boćkach,
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie jednostce organizacyjnej nieruchomości w trwały zarząd na czas nieoznaczony,
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boćki na lata 2020 – 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 – 2024
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020,
 9. Informacja o działalności Wójta w okresie międzysesyjnym
 10. Przedstawienie raportu o stanie gminy Boćki za 2019 rok
 11. Debata nad raportem o stanie gminy Boćki
 12. Głosy radnych
 13. Głosy mieszkańców
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Boćki,
 15. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Boćki za 2019 rok,
 16. Przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Boćki sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2019 r.,
 17. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Boćki za 2019 r.,
 18. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Boćki za 2019 rok,
 19. Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Boćki za 2019 rok,
 20. Przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Boćki wniosku o udzielenie Wójtowi absolutorium za 2019 r.,
 21. Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Boćki z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok
 22. Interpelacje i zapytania radnych
 23. Sprawy różne, wolne wnioski
 24. Zamknięcie obrad sesji

Źródło: BIP

1 KOMENTARZ

 1. Punkt 4.-serio? Na obradach świeckich przedstawicieli władzy samorządowej punkt o czczeniu urodzin duchownego jednego z wielu wyznań na świecie.
  Czcijcie co I kogo chcecie, ale za własne (nie podatników) pieniądze i w wolnym od pracy czasie. Państwo wyznaniowe… Tfu

SKOMENTUJ

Prosimy o wpisanie komentarza
Wpisz swoją nazwę