Debata nad stanem gminy Boćki, sprawy bieżące i finanse. M.in. tymi kwestiami zajęli się radni gminy Boćki podczas środowej sesji. Momentami obrady były dość burzliwe, a pod sam koniec radni popierający wójt oraz sołtysi zdecydowali się opuścić salę. Poniżej można zapoznać się z zapisem obrad:

Jednym z punktów sesji była debata nad raportem o stanie gminy Boćki (początek od 35 minuty nagrania). Raport można pobrać pod tym adresem. Podczas wypowiedzi opozycyjni radni, a także jeden z mieszkańców, poruszali kwestie dotyczące m.in. wyludniania się gminy, zadłużenia, inwestycji i problemu wysypiska, nie szczędząc przy tym krytyki pod adresem wójt gminy Boćki. Ta ripostowała, że robią oni „spektakl” i odnosiła się do poszczególnych wątków.

Z kolei w trakcie spraw różnych, pod koniec sesji, radny Piotr Zawadzki zdecydował się opuścić salę. Zrobili to również inni radni popierający wójt, a także sołtysi. Stało się to podczas wypowiedzi Waldemara Rynansa, który zabierał głos jako mieszkaniec i kierował swoje uwagi m.in. pod adresem radnego Zawadzkiego.

Pełny program sesji:

 1. Otwarcie XI Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad,
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad,
 3. Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Gminy,
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uczczenia 100 rocznicy urodzin Karola Wojtyły – Św. Jana Pawła II,
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boćkach,
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie jednostce organizacyjnej nieruchomości w trwały zarząd na czas nieoznaczony,
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boćki na lata 2020 – 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 – 2024
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020,
 9. Informacja o działalności Wójta w okresie międzysesyjnym
 10. Przedstawienie raportu o stanie gminy Boćki za 2019 rok
 11. Debata nad raportem o stanie gminy Boćki
 12. Głosy radnych
 13. Głosy mieszkańców
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Boćki,
 15. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Boćki za 2019 rok,
 16. Przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Boćki sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2019 r.,
 17. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Boćki za 2019 r.,
 18. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Boćki za 2019 rok,
 19. Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Boćki za 2019 rok,
 20. Przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Boćki wniosku o udzielenie Wójtowi absolutorium za 2019 r.,
 21. Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Boćki z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok
 22. Interpelacje i zapytania radnych
 23. Sprawy różne, wolne wnioski
 24. Zamknięcie obrad sesji

Źródło: BIP

NAPISZ KOMENTARZ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj