Radni gminy Boćki zebrali się w czwartek 30 marca na kolejnej sesji. Nagranie z przebiegu obrad można obejrzeć tutaj:

Projekty uchwał, które były przedmiotem sesji, można przejrzeć klikając tutaj.

Plan obrad:

 1. Otwarcie XXXV Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad,
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad,
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Gminy,
 4. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy Boćki w 2022 roku,
 5. Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Boćkach w 2022 roku,
 6. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Boćkach w 2022 roku ,
 7. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boćkach w 2022 roku oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej,
 8. Informacja z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny, w tym z Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Boćki za rok 2022,
 9. Informacja z realizacji programu współpracy Gminy Boćki z organizacjami pozarządowymi w 2022 roku,
 10. Informacja z realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Boćki w 2022 roku,
 11. Informacja z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2022 roku,
 12. Informacja z działalności Centrum Integracji Społecznej w Boćkach w 2022 roku,
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boćki na lata 2023 -2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2024,
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023,
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Boćki w 2023 r.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Bielsk Podlaski,
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,
 18. Podjęcie uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, świadczonych na terenie gminy Boćki,
 19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty,
 20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniu lub ćwiczeniu,
 21. Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i działalności w okresie międzysesyjnym,
 22. Interpelacje i zapytania radnych,
 23. Sprawy różne, wolne wnioski,
 24. Zamknięcie obrad sesji

Źródło: BIP

NAPISZ KOMENTARZ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj