Radni gminy Boćki obradowali na sesji, która odbyła się 10 lutego w GOK-u. Nagranie można obejrzeć poniżej:

Projekty uchwał będące przedmiotem sesji można przeczytać tutaj.

Plan obrad:

 1. Otwarcie XXXIV Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad,
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad,
 3. Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Gminy, XXXII nadzwyczajnej Sesji rady Gminy i XXXIII nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy,
 4. Prezentacja założeń Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność na lata 2021 – 2027 Lokalnej Grupy Działania Puszcza Białowieska,
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na terenie gminy Boćki,
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
 8. Podjęcie uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, świadczonych na terenie gminy Boćki,
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników,
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Boćki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 r.,
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu targowiska w Boćkach,
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty rezerwacyjnej za korzystanie ze stanowisk handlowych na targowisku gminnym w Boćkach,
 13. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023 – 2026,
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023,
 15. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023,
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniu lub ćwiczeniu,
 17. Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i działalności w okresie międzysesyjnym,
 18. Interpelacje i zapytania radnych,
 19. Sprawy różne, wolne wnioski,
 20. Zamknięcie obrad sesji.

Źródło: BIP

NAPISZ KOMENTARZ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj