Radni gminy Boćki zebrali się w poniedziałek na ostatniej w 2020 r. sesji. Zapis obrad można obejrzeć na YouTube:

W trakcie sesji radni podjęli m.in. uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2020 r. Za przyjęciem budżetu w proponowanej wersji było 8 radnych, 3 przeciw, a jedna osoba wstrzymała się od głosu. Podczas dyskusji były podnoszone pomysły obcięcia budżetu GOK-u i biblioteki, ale nie znalazły poparcia większości radnych.

Podczas obrad radni przyjęli regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Boćki. Można z tym zapoznać się tutaj.

Ponadto radni uznali za bezzasadną skargę na „niestosowne zachowanie” pracownic gminnej biblioteki, jaką złożył radny Adam Król. 8 radnych uznało, że skarga jest bezzasadna, natomiast 4 było innego zdania.

Wójt o powołaniu zastępcy

W trakcie sesji wójt Dorota Kędra-Ptaszyńska informowała o sprawach bieżących gminy i planach na przyszłość. Pełną treść wypowiedzi wójt w tym punkcie można obejrzeć od 1:03:00 nagrania.

Dorota Kędra-Ptaszyńska zapewniła ponadto, że decyzja o utworzeniu stanowiska zastępcy wójta była przez nią głęboko przemyślana i podjęta „z wielką racjonalnością z punktu widzenia sytuacji w której się znajdujemy”. Wskazywała na wykształcenie Mileny Korniluk (magister administracji i zarządzania), a także na doświadczenie w pracy na rzecz gminy. – Od momentu, kiedy została zatrudniona w urzędzie gminy, jest ze mną przy każdym zakresie, jeśli chodzi o działalność urzędu – dodała.

Sekretarz gminy Walenty Korycki – odnosząc się do pytania radnego Pawła Zambrowskiego, który wskazywał na częste nieobecności wójt – mówił, że zgodnie z przepisami, wójt ma nienormowany czas pracy, a obowiązki są często wykonywane poza godzinami pracy urzędu. Jak dodał, wójt kilkakrotnie była również na pracy zdalnej i tę pracę wykonywała. Z kolei jeśli chodzi o nieobecności, to wg sekretarza, wszystkie można wytłumaczyć. Prowadzący obrady wiceprzewodniczący Wojciech Wierciński zaapelował natomiast o przejrzystość i poprosił o udostępnienie radnym karty wyjść wójta.

Wiceprzewodniczący o swoich zasługach

Wiceprzewodniczący Wierciński odniósł się również do głosów internautów pod jego adresem po poprzednim wystąpieniu. W nawiązaniu do komentarzy przedstawił listę swoich działań społecznych, a także zachęcał do merytorycznej dyskusji o sprawach bieżących gminy. Zaproponował również dodatkowe pieniądze dla sołtysów, a także zgłosił pomysł przystąpienia do realizacji projektu scaleniowego na terenie Bociek. Jak ocenił, wójt Dorota Kędra-Ptaszyńska, zajmowała się tym tematem z „małym skutkiem” i poprosił, aby radni z Bociek we współpracy z wójtem zajęli się tym tematem. – Budżet scaleniowy przekroczy nasz roczny budżet całościowy gminy. My przez 10 lat z wolnych środków nie zrobimy tyle dróg, co może nam zapewnić program scaleniowy – stwierdził. Zaznaczył, że mogą pojawić się indywidualne negatywne skutki, ale ogólny rezultat będzie „na duży plus”.


WARTO SPRAWDZIĆ: Jak założyć konto w Banku Millennium przez internet


Pytania radnych

Podczas obrad głos zabierał również radny Adam Król, który po raz kolejny zwracał uwagę na konieczność otwarcia placu zabaw dla wszystkich mieszkańców. Zgłosił również pomysł wymiany ulicznego oświetlenia na bardziej oszczędne (za pozyskane środki zewnętrzne), a także poruszył kwestię przetargu na odbiór śmieci. Zaproponował ponadto szukanie oszczędności w urzędzie. Z kolei radna Krystyna Piotrowska zwracała m.in. uwagę, że gmina nie chce ujawnić, za jakie konkretne usługi radca prawny pobiera wynagrodzenie. Poruszała również kwestię dysponowania ciągnikiem gminnym.

Punkt dotyczący interpelacji i zapytań radnych rozpoczyna się w 1:26:07 nagrania.

W punkcie dotyczącym spraw różnych głos zabrał mieszkaniec Bociek Waldemar Rynans. Był radny zwracał m.in. uwagę na jego zdaniem nic nie mówiące sformułowania w zarządzeniach wójta dot. zmian budżetu. Zwrócił również uwagę wiceprzewodniczącemu, że odczytując listę swoich dokonań, „wychwalił się dziś bardzo dobrze”. Poruszył ponadto kwestie umowy z Wodociągami Podlaskimi, zakupów paliwa przez gminę czy stworzenia stanowiska zastępcy wójta. Punkt ten rozpoczyna się w 2:22:34 nagrania.

Pełny plan obrad:

 1. Otwarcie XIV Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad,
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad,
 3. Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Gminy,
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020,
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boćki na lata 2021-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2024,
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Boćki na rok 2021,
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok,
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Boćki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok,
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy na 2021 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Boćki,
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłaty adiacenckiej
 13. Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i działalności w okresie międzysesyjnym,
 14. Interpelacje i zapytania radnych,
 15. Sprawy różne, wolne wnioski,
 16. Zamknięcie obrad sesji.

NAPISZ KOMENTARZ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj